Blog de Musique

This is a music blog. Different kinds of music. And commentary on said music. Most of the files uploaded will be AAC files (because I'm an Apple guy) so you best have iTunes to play them. Sorry if you don't. (If any links are dead, leave a comment and I'll reupload.)

My Photo
Name:
Location: Los Angeles, California, United States

I buy way too much music for my own good and then waste my time talking about what music I've bought on my blog.

Tuesday, December 26, 2006

These Animal Men "Speed King" and "You're Not My Babylon"

Post-grunge, pre-Britpop. Just before the backlash against the US grunge scene started with Britpop. There was the brief New Wave of New Wave scene. The sound was sort of a revived mix of late 70's and early 80's British punk rock. Among the many bands that were lumped into the NWONW scene were These Animal Men. These Animal Men were one of the first bands associated with the NWONW and they were probably the ones who defined the attitude as well. Young, white, and cocky boys. Speed freaks. Playing snotty and smart ass punk rock.

TAM released a handful of singles, a mini album, and 2 full lengths. Here are their first two proper singles -- Speeed Freak and You're Not My Babylon. The cover for Speeed Freak is the best singles cover ever. A bowl of amphetamine for breakfast, anyone?

speeed king
jobs for boys

you're not my babylon
who's the daddy now?

http://www.megaupload.com/?d=8I3J578I

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Lek stanowi [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria[/url] zredukowanie przyswajania posady tluszczowych przez ludzki twór. To na cacy nowy farmaceutyk dla pensjonareczek, jakie potrzebuj¹ odchudziæ siê i ukoñczyæ na milszy styl posi³ków. Specyfik ów pob³a¿a wzmóc skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród u¿yciem [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria[/url] wy³¹cznie diety i æwiczeñ fizycznych. Specyfik ów posi¹dziesz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do prê¿nej online taniej apteki internetowej po specyfiki natomiast po dane o specyfikach. Góry z tej przyczyny alli Wyró¿niamy ta¿ dziedzin¹ cenê koncentratów tudzie¿ w gruncie rzeczy majêtnoœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa jest niejak¹ spoœród siedmiu w najwy¿szym stopniu szczególnych a znakomitych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie produktów farmacetycznych.Musimy zademonstrowaæ obecnie trzy typy prepratów. Polska apteka o jakiej piszemy dzia³a w procedura bezusterkowy i promieniuje [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] medykamenty w cugu dopiero co jednego dnia od momentu momentu dokonania twojego zamówienia. Przed chwil¹ z tamtego wykonuje zjawiskowe [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] oceny pacjentów. Na luŸny brzuszekJest masa suplementów diety na schudniêcie. A¿ do sporych nale¿¹ te obejmuj¹ce w teamie l-karnitynê, lecz rzeczwiœcie wypróbowanym a natomiast udowodnionym przedsiêwziêciem mo¿e zaakceptowaæ siê zaledwie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê niemniej i praktyka fizyczne w okaza³ym stopniu decyduj¹ o dobrym zgonieniu [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] wa¿noœci.Na menopauzêMenopauza jest od czasu do czasu, kiedy krwawienie przestaje, a jajniki definitywnie zaprzestaj¹ uzyskiwaæ jajeczka. Na menopazuê prê¿ne s¹ takie amalgamaty jak diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Chronos menopauzy natomiast nie znaczy gwoli mordy pieknej klêski a nale¿y spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

9:56 AM, August 13, 2011  
Anonymous Anonymous said...

Its my chief things to fill someone in on on this forum,well-founded wannat reap some friends here.if its not allowed to post on this food,will delete this thread.Nice to find you!

---------------------------------------------------------------
[url=http://www.sexybags.info/rssrock.html]My designer handabgs[/url]

3:27 AM, November 28, 2012  
Anonymous Anonymous said...

It is Miuccia [url=http://www.furworld.ru/ ]шуба [/url] and Patrizio Bertelli who find the secret of Prada and invent the very first black nylon Prada handbag on the globe which opens the successful and beneficial door of famous handbag brand. Prada Handbags is renowned for its high end. Each woman wants a Prada handbag which signifies the style and the way of life. Prada store sells cheap Prada, including Prada purses and Prada handbags. [url=http://www.furworld.ru/ ]мех [/url] is the ideal method to pick a bag of high quality and best designed. With the development of Prada, a lot more [url=http://www.furworld.ru/ ]меховые фабрики [/url] are established. Purchasing Prada handbags and Prada wallets in [url=http://www.furworld.ru/ ]меховая фабрика [/url] can save you numerous money and time. [url=http://www.furworld.ru/ ]шубы от производителя [/url] is a second good option for you. [url=http://www.furworld.ru/ ]меховые фабрики [/url] won't disappoint you.

4:04 PM, April 16, 2013  

Post a Comment

<< Home